Algemene Voorwaarden Teakea.nl / Teakea.be

Download de algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van Teakea

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van Teakea bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Teakea

worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Teakea;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,

ambachts- of beroepsactiviteit;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud

gedurende een bepaalde periode;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in

staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of

gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde

 

reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op

afstand;

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van org en producten, (toegang tot) digitale inhoud

en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Teakea en de consument wordt gesloten in het kader van

een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met

het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

 1. Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor

Bijlage I hoeft niet ter

beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,

zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Artikel 2 - Identiteit van Teakea

 

Naam ondernemer: Teakea Handelend onder de naam/namen:

Teakea Vestigingsadres:

Leuringslaan 40 9356VM Tolbert

Telefoonnummer: +31(0)85-1302543 Bereikbaarheid:

Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

 

E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 02098413

Btw-nummer: NL001469136B16

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Teakea en op elke tot stand gekomen

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de

consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Teakea voordat de overeenkomst op afstand

 

wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Teakea zijn in te zien en dat zij op verzoek van

de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische

weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het

aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als Teakea gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden

Teakea niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die

aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door

de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Teakea onverwijld langs

elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

 

aanvaarding niet

door Teakea is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Teakea passende technische en organisatorische

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien

de consument elektronisch kan betalen, zal Teakea daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. Teakea kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst

op afstand. Indien Teakea op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te

verbinden.

 1. Teakea zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Teakea waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel

een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de

kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of

van onbepaalde duur is;

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van

30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Teakea mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de

 

consument

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een

door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Teakea mag, mits hij de consument hier voorafgaand

aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een

verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of

een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de

consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een

materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Teakea mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet

informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Teakea de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 1. Indien Teakea de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden

na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de

consument die informatie heeft ontvangen. Uitzondering op maatwerk:

Bij Teakea kunt u m.b.t. maatwerkopdrachten geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Uiteraard zullen we er

alles aan doen om uw maatwerkwens volgens afspraak op te leveren. Mocht uw maatwerkopdracht niet volgens

afspraak zijn opgeleverd, en hierbij de schuld aantoonbaar bij Teakea liggen, dan zullen we er alles aan doen om uw

maatwerkopdracht alsnog volgens wens op te leveren. Omdat service bij Teakea hoog in het vaandel staat zullen we ook

buiten onze schuld altijd naar een oplossing zoeken. Ons retouradres:

 

Teakea

Afd. Retouren Leuringslaan 40 9356VM Tolbert

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

Hij zal het product

slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in

een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van

omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Teakea hem niet voor of bij het

sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het

modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Teakea.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument

het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Teakea. Dit hoeft niet als Teakea heeft aangeboden

het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product

terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat

en verpakking, en conform de door Teakea verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 2. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Als Teakea niet heeft gemeld dat

de consument deze kosten moet dragen of als Teakea aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten

voor terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering

van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid

 

aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Teakea een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van

de verbintenis dat door Teakea is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming

van de verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet

gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. Teakea de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping

of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit

of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager

geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de

overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 1. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 2. Teakea heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege

ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Teakea bij herroeping

 1. Als Teakea de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na

ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 1. Teakea vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de

consument hem de herroeping meldt. Tenzij Teakea aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met

terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,

naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Teakea vergoedt alleen de retourkosten wanneer een product beschadigd, onvolledig is of niet naar behoren

functioneert. Teakea vergoedt geen leveringskosten wanneer een product wordt aangekocht om te proberen of iets

dergelijks.

 1. Teakea gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument

instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,

hoeft Teakea de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Teakea kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Teakea dit

duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Teakea geen

invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare Onder een openbare veiling wordt verstaan een

verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Teakea worden aangeboden aan de consument

die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een

veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Teakea de overeenkomst volledig heeft

uitgevoerd;

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum

of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van

uitvoering daarvan is voorzien;

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de

levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van

 

schommelingen van

de markt waarop Teakea geen invloed heeft;

 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 2. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 3. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan Teakea producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt en waar Teakea geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod

vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het

gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Teakea

dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging

ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Teakea staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming

van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat

Teakea er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door Teakea, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke

rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Teakea kan doen gelden indien

Teakea is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Teakea, diens toeleverancier, importeur of producent

 

waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk

verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Teakea zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van

bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Teakea kenbaar heeft
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Teakea

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel

slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal Teakea het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Teakea tot het moment van bezorging aan de

consument of een vooraf aangewezen en aan Teakea bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren

van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen

met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Teakea voor zichzelf heeft Verlenging:

 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde

duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde

duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging

kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of

diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de

overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen

en tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen

en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop

van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te

allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen

opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken

van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het

verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst

heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht

worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de

 

consument geen enkel

recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Teakea te

melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Teakea is gewezen op

de te late betaling en Teakea de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Teakea gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over

openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met

een minimum van € 40,=. Teakea kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en

percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. Teakea beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig

deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Teakea.

 1. Bij Teakea ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst

beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Teakea binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord

kan verwachten.

 1. Een klacht over een product, dienst of de service van Teakea kan eveneens worden ingediend via een

klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt

dan zowel naar de betreffenTeakea als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

 1. De consument dient Teakea in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na

deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Teakea en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen de consument en Teakea over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking

tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna

bepaalde, zowel door de consument als Teakea worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus

90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht

eerst binnen bekwame tijd aan Teakea heeft voorgelegd.

 1. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de

klacht bij Teakea indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie

aanhangig worden gemaakt.

 1. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Teakea aan deze keuze

gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan Teakea.

 1. Wanneer Teakea een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na

een daartoe door Teakea schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het

geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Teakea de keuze van de consument niet

binnen de termijn van vijf weken, dan is Teakea gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de

Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel).

De beslissingen van

de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 1. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Teakea surseance van

betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat

een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 1. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor

Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie

bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de

 

Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid

aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel

door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan

de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is

gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per

bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,-

per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting

om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

 1. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org

en dat hij zijn vordering op Teakea overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op Teakea meer bedraagt dan

€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van

€10.000,- uitkomt over

te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal

vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument

zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd,

met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest

gunstige bepaling zal prevaleren. Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 2. [Naam consumenten(en)]
 3. [Adres consument(en)]
 4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.